PRIVACYSTATEMENT VAN SCHUTTE FINANCIEEL ADVIES

 

Algemene informatie :

Onze gegevens : Schutte Financieel Advies V.O.F., Postbus 59, 3840 AB HARDERWIJK, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67741037, geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer 14044810. Hierna te noemen ‘wij’.

Doeleinden verwerking persoonsgegeven : De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn van belang voor de uitvoering van onze werkzaamheden : Het geven van advies en het bemiddelen bij financiële diensten zoals Verzekeringen, Hypotheken, Pensioenen en Bancaire producten. Daarnaast kan het mogelijk zijn dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in verband met de wettelijke verplichten. Wanneer u geen persoonsgegevens (meer) aan ons wenst te verstrekken dan heeft dat gevolgen voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Wij zullen op dat moment beoordelen in hoeverre wij u nog wel op de juiste manier van dienst kunnen zijn. Mocht dit ons dusdanig belemmeren dan kan dat tot gevolg hebben dat wij de verdere samenwerking opzeggen.

Duur van de opslag : In principe worden alle gegevens bewaard tot de wettelijke bewaartermijn is verstreken. Het kan echter voorkomen dat wij gegevens langer bewaren als dat van belang is voor een lopend product (zoals een hypotheek of verzekering), ook dat dit product inmiddels is voortgezet bij een andere aanbieder.

 

Uw rechten :

Recht op inzage, correctie en wissen van uw gegevens : De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens. U heeft het recht ons een opgave te vragen welke gegevens van uzelf door ons worden gebruikt. Voor het verstrekken van deze opgave kunnen wij een vergoeding in rekening brengen van € 4,50. Ook kunnen wij u verzoeken een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing of wijziging van de gegevens verzoeken. Binnen vier weken na uw verzoek verneemt u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Daarnaast kunt u ons ook vragen om uw gegevens definitief uit onze administratie te wissen. Hier kunt u schriftelijk om verzoeken. Binnen vier weken na uw verzoek verneemt u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

U kunt uw verzoek richten aan: Schutte Financieel Advies, Postbus 59, 3840 AB HARDERWIJK.

Recht op het indienen van een klacht (Autoriteit Persoonsgegevens) : In sommige gevallen heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Overige informatie :

Ontvangers van persoonsgegevens : Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere partijen, daarbij gaat het om onder andere : Verzekeraars, Banken of andere Financieringsinstellingen of Pensioenfondsen. Deze gegevens worden alleen verstrekt indien dit van belang is voor het inwinnen van specifieke informatie, aanvragen, wijzigen of opzeggen van product of dienst. Uw gegevens worden niet verstrekt voor commerciële doeleinden

Bron van uw persoonsgegevens : Wij zullen enkel de persoonsgegevens administreren die van uzelf afkomstig zijn. Mocht u een zakelijke relatie zijn dan kunnen er ook gegevens worden overgenomen van uw website. Verder worden er geen gegevens overgenomen van openbare bronnen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens : Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Links naar andere websites : Op onze website zijn enkele links naar andere partijen opgenomen. Schutte Financieel Advies draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacy beleid van de betreffende partij.

Melden van datalekken : Als er sprake is van een Datalek dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt, of zo snel mogelijk nadat wij daarover door onze sub-verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten : Heeft u een klacht over de wijze waarop Schutte Financieel Advies V.O.F. met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u deze indienen bij de directie van Schutte Financieel Advies V.O.F.. Bent u met de uitkomst van het antwoord niet tevreden? Dan kunt u zich wenden tot Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG (www.kifid.nl).

 


GEGEVENS, DOELEINDEN EN CATEGORIEËN VAN BETROKKENEN

 

GEGEVENS :

Schutte Financieel Advies werkt in het kader van de opdracht, waaronder maar niet uitsluitend, kunnen vallen het aanvragen, wijzigen of beheren van verzekeringen, hypotheekzaken, pensioenzaken of bancaire zaken :

 1. Naam (initialen, achternaam)
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Geboortedatum en plaats
 6. Gegevens ID-bewijs of KvK gegevens (in verband met de Wwft)
 7. Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé
 8. BSN nummer
 9. Informatie over uw inkomen
 10. Kentekens
 11. IBAN nummer

 

DOELEINDEN :

De werkzaamheden waarvoor bovengenoemde Gegevens mogen worden verwerkt,

uitsluitend indien noodzakelijk, zijn in ieder geval:

 1.  De Werkzaamheden, te beschouwen als de primaire dienstverlening, in het kader waarvan u een opdracht heeft verstrekt aan Schutte Financieel Advies;
 2.  het gegevens- en technisch beheer, ook door een sub-verwerker;

 

CATEGORIEËN VAN BETROKKENEN :

De Gegevens die verwerkt worden betreffende volgende categorieën van betrokkenen:

 1. Algemene persoonsgegevens (NAW-gegevens);
 2. Bijzondere persoonsgegevens (uitsluitend financieel en BSN);

 


BEVELIGINGSMAATREGELEN

 

Gezien de gevoelige aard van de verwerkte gegevens, welke onlosmakelijk verbonden zijn aan de dienstverlening van Schutte Financieel Advies, zijn er diverse elkaar versterkende beveiligingsmaatregelen getroffen om zowel verlies, diefstal, beschadiging alsmede ongeoorloofd bezit van gegevens tegen te gaan. Naast de door de AVG opgelegde verplichting dergelijke maatregelen te treffen, ziet Schutte Financieel Advies deze beveiligingsmaatregelen als noodzakelijk om de continuïteit van de onderneming te kunnen waarborgen en tevens recht te doen aan de vertrouwensrelatie die Schutte Financieel Advies met haar cliënten, medewerkers en andere betrokkenen heeft.

 

Schutte Financieel Advies heeft een geïmplementeerd en periodiek getoetst beveiligingsbeleid, waarin de uitgebreide en in werking zijnde beveiligingsmaatregelen staan beschreven. Indien gewenst kan op verzoek een nadere toelichting op de inhoud van dit beleid worden gegeven.

 

Schutte Financieel Advies heeft in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

 • Geïmplementeerde backup- en herstelprocedures (werking periodiek getest)
 • Beveiliging en 24/7 monitoring van netwerkverbindingen
 • 24/7 scannen van internetverkeer
 • 24/7 scannen e-mailverkeer
 • Indringer alarm in combinatie met een gecontracteerde beveiligingsdienst
 • Geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten
 • Sub-verwerkersovereenkomsten met derden